Algemene voorwaarden index.nl

Leverings- en betalingsvoorwaarden van index.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Tudderenderweg 18, 6137 CE Sittard.

1 Definities

Opdrachtnemer:
is de vennootschap onder firma index.nl hierna te noemen index.nl.
Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt.

2 Toepasselijkheid

2.1 De leverings- en betalingsvoorwaarden van index.nl zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen index.nl en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door index.nl zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Offertes en prijsopgave door index.nl blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door index.nl. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en index.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht index.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van index.nl en/of door index.nl ingeschakelde derden binden index.nl niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 index.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van index.nl.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft index.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan index.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan index.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan index.nl zijn verstrekt, heeft index.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 index.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat index.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor index.nl kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan index.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door index.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart index.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5 Duur en beŽindiging

5.1 index.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beŽindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met index.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.2 Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, indien een van de partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

5.3 In het geval van artikel 5.1 vindt afrekening plaats op basis van de reeds gemaakte kosten.

6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden zijn alleen verbindend bij opdrachtverlening vůůr of op de in het voorstelde vermelde datum. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van index.nl gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

7 Overmacht

7.1 index.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer index.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal index.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en index.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door index.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8 Prijzen

8.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2 Wijzigingen in de tarieven worden door index.nl minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9 Betaling

9.1 De betalingstermijn van door index.nl verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door index.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.3 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering, index.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.4 Indien index.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal index.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens index.nl heeft voldaan.

10 Copyright

10.1 Al het door index.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van index.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere producties dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

10.2 Het eigendom van door index.nl verstrekte ideeŽn, concepten of ontwerpen blijft volledig bij index.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan index.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is index.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3 index.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4 Door de opdrachtgever verstrekt materiaal (fotoís, teksten, informatie) benodigd voor het leveren van de dienst blijft ten alle tijden eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Voorzover index.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop index.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan index.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met index.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met index.nl.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is index.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van index.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. index.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.4 index.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.5 De opdrachtgever dient index.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door index.nl geleden schade.

11.6 De opdrachtgever vrijwaart index.nl tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van index.nl.

12 Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 index.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13 Reclame

13.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan index.nl, waarna index.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan index.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

13.2 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

14.1 index.nl behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15 Overig

15.1 index.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan index.nl.

15.2 Wanneer index.nl bemiddelt bij het aanschaffen van producten of diensten van een ander bedrijf voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever geboden aan de voorwaarden die dit bedrijf stelt.

15.3 index.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16 Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen index.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.3 Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker: http://www.index.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.